Interlingvistika simpozio – Simposio interlinguistico

Interlingvistika simpozio – Simposio interlinguistico

Interlingvistika simpozio plenigas grandan salonon

Simposio interlinguistico con un vasto pubblico

[EO] La 4a Interlingvistika Simpozio okazas en la Lingvistika Instituto de la Universitato en Poznano. Por la malfermo kaj du ĉefprelegoj enpakis sin sesdeko da aŭskultantoj, tiom ke la lastaj alvenintoj luktis trovi lokon. Salutis skribe la eventon prof. Lesicki, la rektoro de UAM; alte taksis la eventon kaj la 20-jariĝon de la Interlingvistikaj Studoj persone prof.Karpinski, vicdekano de la Fakultato pri Modernaj Lingvoj kaj Literaturoj. Nome de UEA angle kaj Esperante salutis ĝia vicprezidanto. Prezidis la estro de la interlingvistika fako, prof. Ilona Koutny.

[IT] Il 4° Simposio Interlinguistico ha avuto luogo nell’Istituto linguistico dell’Università Adam Mickiewicz (UAM) a Poznan (Polonia). Una sessantina di ascoltatorio hanno partecipato all’evento. Ha introdotto il Simposio il prof. Lesicki, il rettore dell’UAM. Un giudizio molto positivo è stato espresso dal prof. Karpinski, vicedecano della facoltà di Lingue e letteratura moderna. A nome dell’ Associazione mondiale dell’Esperanto ha salutato il suo presidente, Stefan MacGill. Ha presidiato la manifestazione la prof. Ilona Koutny, della facoltà di interlinguistica.

Sekvis anglalingva prelego de prof. Humphrey Tonkin de la Universitato de Hartford ‘Esperanto: A Language Policy Assessment’ (Esperanto: Lingvo-Politika Pritakso). Koncize, temis pri la ecoj de Esperanto; li elstarigis la gravecon kaj de la korpuso (vortotrezoro kaj gramatiko) kaj la statuso (kiu devenas parte el la parolkomunumo). La simpozio okazas trilingve, en la publiko estis signifa kvanto de neesperantistoj aŭ pasivaj posedantoj de la lingvo – sekve la simpozio havis laŭdindan aleksteran karakteron.

Il prof. Humphrey Tonkin dell’Universitatà di Hartford  ha tenuto una conferenza, in lingua inglese, sull’ ”Esperanto: ALanguage Policy Assessment’ (Esperanto: valutazione politico-linguistica). Concisamente il professore ha messo in evidenza l’importanza del corpus (la ricchezza di vocaboli e la grammatica) e lo status che deriva in parte dalla comunità esperantista.

Poichè il pubblico era composto anche di un significativo numero di non esperantisti, il simposio si è svolto in tre lingue.

Eĉ la esperantistoj, parte studentoj de la nova kaj malnova grupo de la trijara studprogramo, kies ĉeesta sesio okazis ĝuste nun, estis akute multnaciaj (el 15 landoj). La dua inaŭgura prelego venis de Véra Barandovská-Frank pri ‘Koncepto de la studobjekto Interlingvistiko”, kiu amplekse pruvis, ke la temo estas nenie adekvate difinita kaj povas enhavi preskaŭ ion ajn. Ŝi prezentis proveldonon de sia lernolibro pri interlingvistiko pretigitan por la Interlingvistikaj Studoj.

Persino gli esperantisti, in parte studenti del nuovo e vecchio gruppo iscritti al programma di studio di durata triennale, provenivano da 15 paesi diversi. La seconda conferenza è stata fatta da Véra Barandovská-Frank su ‘Concetto dello studio di Interlinguistica”, che ha ampiamente dimostrato, ke l’argomento non è in nessun luogo adeguatamente definito e che pertanto può contenere qualsiasi cosa. Nell’occasione ha presentato un suo libro sull’interlinguistica, che sta preparando per gli Studi Interlinguisti di Poznan.

SIMPOZIO IMPONAS

Un Simposio imponente.

En la dua simpozia tago, la plensesiaj prelegoj estos prezentitaj de Ilona Koutny (20 jaroj de la Interlingvistikaj Studoj de UAM) kaj Sabine Fiedler (Esperanto – ĉu lingvo por ludado kaj ŝercado?) La cetero de la programo disvolviĝas en du aŭ tri apartaj fadenoj, por enpreni konsterne varian kaj multnacian aron da prelegantoj kaj temoj.

Nella seconda sessione, Ilona Koutny (iniziatrice degli Studi Interlinguistici presso l’Università, nel 1997) e Sabine Fiedler hanno presentato altre conferenze sul tema.

A finire, si sono svolgi gli esami di esperanto di vario grado, seguendo le regole europee sulla valutazione della conoscenza linguistica.

 


Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.

Por pli da informoj vidu ĉe: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Aperintaj komunikoj legeblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado